Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2020

January 30 2020

January 25 2020

Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viawszystkodupa wszystkodupa
8345 d4e3
3272 2dbe 500
0232 b980 500
Reposted fromPoranny Poranny viawszystkodupa wszystkodupa
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— Gabriel García Márquez
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viawszystkodupa wszystkodupa
9475 c594
Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa
7702 d8e5 500
Reposted frommsofall msofall viawszystkodupa wszystkodupa
8873 43b9 500
5783 c7a8 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
9324 afd7 500
2334 402a 500
1658 e74a 500
5485 d172 500
Małecki, Ślady
Reposted fromSilentRule SilentRule viapchamtensyf pchamtensyf
8612 1370 500
Reposted fromxawery xawery viapchamtensyf pchamtensyf
2640 c605
Reposted frometerycznie eterycznie viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl