Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".

Ryszard Kapuściński

3424 b9f9 500

July 31 2018

9876 a542
0281 730b
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viaweruskowa weruskowa
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viaweruskowa weruskowa
4700 526a
Reposted fromrawriot rawriot viamelanchujnia melanchujnia
Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
9888 441f
Reposted fromdusielecc dusielecc viapatrzpodnogi patrzpodnogi
4225 2381 500
byle do Wigilii...
9780 1bc8
Reposted fromkattrina kattrina viapatrzpodnogi patrzpodnogi
1132 8ad6
7712 54e2 500
FIRST RULE ABOUT SOUP. NEVER TALK ABOUT SOUP.
Reposted fromfadenb fadenb viapatrzpodnogi patrzpodnogi
Przyzwyczaiłam się, że jeśli chcę z kimś być, to go nie ma. Sama muszę się sobą zająć.
— Małgorzata Halber
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapatrzpodnogi patrzpodnogi
Reposted fromnosmile nosmile viapatrzpodnogi patrzpodnogi
Reposted frombluuu bluuu viafantazja fantazja
"Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje".
Tove Jansson "Listy"
Reposted fromperfectsense perfectsense viafantazja fantazja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl